Vi kombinerar kunskaper om riskhantering i tekniska och organisatoriska system med kompetens inom riskhantering i säkerhetskritiska organisationer.

Förutom att presentera metoder och teorier i våra kurser ingår även praktiska övningar. Syftet är att kursdeltagarna ska erhålla kunskap som är direkt tillämpbar i deras dagliga verksamhet. Alla våra kursledare har fördjupad kompetens och praktisk erfarenhet inom sitt utbildningsområde.

Vi erbjuder kurser, seminarier och workshops inom följande områden. För hela Netgroup Energys utbildningsutbud bestäms innehåll och val av metod för lärande och kompetensöverföring i samråd med beställaren i Vattenfall. Genom att klicka på titlarna får du mer information om innehållet för respektive område.

Investeringsanalys baserad på kvantitativ riskanalys och simulering

Kursen ger deltagarna kunskap om hur osäkerheter och risker kan inkluderas och kvantifieras i investeringskalkyler. Kursen visar på nyttan av en riskinformerad investeringsanalys jämfört med en traditionell investeringskalkyl, och behandlar hur det ekonomiska utfallet från olika delanalyser såsom kostnad/intäktsanalys, projektriskanalys, produktionspåverkan, säkerhetspåverkan m.m., kombineras i en investeringskalkyl. Kursdeltagarna ges grundläggande utbildning i begreppen osäkerhet och risk, samt hur dessa kan skattas för olika poster i en investering. Vidare behandlas även analysmetoder och lämpliga verktyg med fokus på simuleringsverktyg, samt tolkning och presentation av resultat. På efterfrågan kan kursen även behandla portföljanalys.

Prislista

Grupputbildningar genomförs till fasta kostnader netto enligt tabell nedan. Reskostnader enligt gällande avtal tillkommer. Det finns två kursnivåer, Standard och Avancerad, som beror på vilken specialkompetensnivå hos utbildaren som krävs. Vår kursansvariga kan ge besked om kravnivå för den aktuella kursen.

Kurslängd Standard Avancerad
½ dag 10900 12100
1 dag 18400 20320
2 dagar 29800 33160