Netgroup Energy är nordens ledande leverantör av tjänster inom probabilistisk säkerhetsanalys (PSA). Dessutom tillhandahåller vi tjänster inom MTO, riskhantering och säkerhetsteknik. Vi kombinerar kunskaper om riskhantering i tekniska och organisatoriska system med kompetens inom riskhantering i säkerhetskritiska organisationer.

Förutom att presentera metoder och teorier i våra kurser ingår även praktiska övningar. Syftet är att kursdeltagarna ska erhålla kunskap som är direkt tillämpbar i deras dagliga verksamhet. Alla våra kursledare har fördjupad kompetens och praktisk erfarenhet inom sitt utbildningsområde.

Kursutbud:

Genom att klicka på kurstitlarna får du mer information om innehållet.

PSA (Probabilistisk säkerhetsanalys)

Kursen ger deltagarna kunskaper om delmomenten inom probabilistiska säkerhetsanalyser. Kursens fokus kommer att ligga på att ge deltagarna en överblick av vad PSA är för något, hur en PSA-studie är uppbyggd, mjukvaruverktyg, tillämpningar och begränsningar, guider och standarder samt myndighetskrav. Kursen fokuserar huvudsakligen på s.k. nivå 1 analys, vilket handlar om att beräkna sannolikheten för bränsleskada i reaktortank eller bränslebassäng. Analys av sannolikhet för radioaktiva utsläpp (PSA Nivå 2), samt omgivningspåverkan (PSA Nivå 3) behandlas översiktligt men kan självfallet inkluderas mer i detalj om så önskas.

SSA (Safe shutdown analysis) efter brand och rörbrott

Kursen ger deltagarna kunskaper om delmomenten inom den deterministiska separationsanalysen nedgång till säkert läge, även kallat SSA (Safe shutdown analys). Kursens fokus kommer att ligga på att ge deltagarna en överblick av vad SSA är för något, hur en SSA-studie är uppbyggd, mjukvaruverktyg, tillämpningar och begränsningar, guider och standarder samt myndighetskrav. Fokus ligger huvudsakligen på hur anläggningen kan hantera nedgång till säkert läge efter händelserna rörbrott eller brand, och en stor del av kursen kommer att ägnas åt hur anläggningsdata på ett strukturerat sätt hanteras och bearbetas. Då SSA-studien med fördel kan utnyttja befintlig PSA-modell kommer även grundläggande arbetsmoment avseende detta att presenteras. Kursens omfattning och detaljnivå kan omformas efter önskemål.

HRA (Human Reliability Analysis)

Kursen ger överblick om syfte, metoder och tillämpningar av mänsklig tillförlitlighetsanalys (Human reliability analysis, HRA). Fokus ligger på metoder som tillämpas som en del av den kvantitativa riskanalysen, PSA, men kursen kan utvidgas till övriga tillämpningar av HRA. HRA inom PSA behandlar säkerhetskritisk växelverkan mellan människan och tekniska system, som underhållsaktiviteter och operatörsingrepp i störningssituationer.

CCF (Common Cause Failures)

Analys av Common Cause Failures, CCF (fel av gemensam orsak) är en väsentlig del av PSA eftersom de flesta säkerhetssystemen är redundanta och således utsatta för risker av CCF typ. Kursen ger kunskaper om hur CCF-risken beaktas i PSA inklusive identifiering av CCF-grupper, modellering av CCF-händelser i PSA och användning av parametriska modeller för kvantifiering av CCF-sannolikheter. Kursen kan även inkludera CCF-dataanalys och analysmetoder att förebygga CCF-risken.

Säkerhetskultur

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper om hur gemensamma attityder, värderingar och beteenden skapar förutsättningar för en organisation att hantera och prioritera säkerhetsaspekter som genomsyrar hela organisationen. Kurser ger en överblick i hur säkerhetskulturella aspekter som beslutsfattande, ledarskap och kommunikation påverkar säkerhetsutvecklingen.

Kontrollrumsutformning med fokus på gränssnittet människa-maskin

Kursen ger deltagarna kunskaper om principerna för kontrollrumsutformning. Kursen ger en överblick av konstruktionsprocessen och dess iterativa natur från uppstart till avslut med verifiering och validering. Huvudsakligt fokus ligger på att deltagarna ska förstå vikten och betydelsen av de grundläggande analyserna Erfarenhetsanalys, Funktionsanalys/Allokering och Uppgiftsanalys, och hur dessa fungerar som underlag till konstruktionsarbetet och framtagandet av specifika gränssnitt samt lokala- och centrala-kontrollrumsutformningar. Övriga moment i konstruktionsprocessen kan ytterligare beskrivas i detalj och exemplifieras om så önskas.

MTO (Människa, Teknik och Organisation)

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper om förståelsen hur människan, tekniken och organisationen påverkar varandra i moderna komplexa system. Kursen ger bl.a. kunskap om de komplexa samband som interagerar när olyckor inträffar, MTO som säkerhetsperspektiv vs. lönsamhet, en lärande organisation. Specifikt behandlar kursen risk- och händelseutredning. Teori och praktik varvas med gruppdiskussioner.

Prislista

Grupputbildningar genomförs till fasta kostnader netto enligt tabell nedan. Vattenfalls resepolicy följs och kostnader för biljetter, utlägg och logi faktureras enligt gällande teknikkonsultavtal. Det finns två kursnivåer, Standard och Avancerad, som beror på vilken specialkompetensnivå hos utbildaren som krävs. Vår kursansvariga kan ge mer information om kravnivå för den aktuella kursen.

Kurslängd Standard Avancerad
½ dag 8500 9700
1 dag 13600 15520
2 dagar 23800 27160

 

Kostnad för utbildningsmaterial tillkommer enligt gällande utbildningsavtal.