Netgroup Energy strävar efter att bidra till en effektiv projektkultur genom att skapa förutsättningar för att rätt projekt startar.  Detta göra vi genom att arbeta med värderingsmodeller och mäta effekter av vårt arbete. Vi har fokus på ledarskap, kommunikation och effekter i närmiljön.

Hos oss finns certifierade tekniska projektledare med erfarenhet av både traditionellt och agilt projektarbete.

Syftet med våra kurser inom projektutveckling är att kursdeltagarna ska erhålla kunskap som är direkt tillämpbara i deras dagliga verksamhet. Alla våra kursledare har fördjupad kompetens och praktisk erfarenhet inom sitt utbildningsområde

Vi erbjuder kurser, seminarier och workshops inom följande områden. För hela Netgroup Energys utbildningsutbud bestäms innehåll och val av metod för lärande och kompetensöverföring i samråd med beställaren i Vattenfall. Genom att klicka på titlarna får du mer information om innehållet för respektive område.

Projektriskanalys baserad på kvantitativ riskanalys och simulering

Kursen ger deltagarna kunskap om hur osäkerheter och risker i en projektriskanalys kan kvantifieras med simuleringsverktyg. Kursen visar på nyttan av en kvantitativ projektriskanalys jämfört med en traditionell projektriskanalys, och behandlar hur risker identifieras och bryts ned till kvantifierbara delar samt hur påverkan på tidplaner och ekonomiskt utfall modelleras. Kursdeltagarna ges grundläggande utbildning i begreppen osäkerhet och risk, samt hur dessa kan skattas för olika poster i en projektplan. Vidare behandlas även analysmetoder och lämpliga verktyg med fokus på simuleringsverktyg, tolkning och presentation av resultat. Kursen belyser avslutningsvis rutiner och metoder för riskhantering, planering och kontroll, rapportering samt struktur för organisation och kommunikation.

Grundläggande projektplanering

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskap om projektplanering i MS-Project. Kursen omfattar två delar:

  1. Grundläggande planering
    • Varför planering? När börjar vi planera? Grundläggande termer och teori.
    • Grundläggande MS-Project genomgång för att få kunskap att bygga en enklare tidplan.
  2. MS-Project fortsättning
    • Vi går igenom mer avancerade funktioner i MS-Project.
    • Genomgång av hur man bygger en mer avancerad tidplan i MS-Project

 

Kursen kan anpassas efter önskemål och kan exempelvis kompletteras med resurshantering och rapportframtagning i MS-Project.

Prislista

Grupputbildningar genomförs till fasta kostnader netto enligt tabell nedan. Reskostnader enligt gällande avtal tillkommer. Det finns två kursnivåer, Standard och Avancerad, som beror på vilken specialkompetensnivå hos utbildaren som krävs. Vår kursansvariga kan ge besked om kravnivå för den aktuella kursen.

Kurslängd Standard Avancerad
½ dag 10450 11400
1 dag 17680 19200
2 dagar 28540 31200